ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმაზაციით ზოგიერთი მხარჯავი დაწესებულების ასიგნებები მცირდება

დღის სიახლეები