მთავრობის ანგარიშში მხარჯავი დაწესებულებების ანგარიშზე რიცხულ დავალიენებაზე ინფორმაცია მოცემული არ არის

დღის სიახლეები