თარიღი    დრო

ევროკავშირმა მოუწოდა უკრაინას და რუსეთს დაუყოვნებლივ აღადგინონ გაზის მიწოდება ვეროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის

საქართველო, თბილისი - 17:10 01.03.2009 5056

evrokavSirma mouwoda ukrainas da ruseTs dauyovnebliv aRadginon gazis miwodeba verokavSiris wevri saxelmwifoebisTvis

 

evrokavSirma mouwoda ukrainas da ruseTs “dauyonebliv aRadginon” gazis miwodeba verokavSiris wevri saxelmwifoebisTvis. amis Sesaxeb naTqvamia briuselSi CexeTis, rogorc evrokavSiris Tavmjdomare qveynis mier, gavrcelebul gancxadebaSi.

 

evrikomisiam, romelic energetikis sakiTxebs kurirebs ukrainis teritoriis gavliT evrokavSirisaTvis misawodebeli gazis moculbis semcirebis mozezebis gamorkveva daiwyo.

 

amave dros, komisia aRniSnavs, rom gazis arsebuli moculoba panikis safuZvels ar iZleva da evrokaSviris momxmarebels gazis surli moTxovnilebis gaTvaliswonebiT moewodeba.

 

ruseTsa da ukrainas Soris mimdinare wels gazis miwodebis sakiTxSi arsebulma uTanxmoebam, verokavSiris qveynebis gaziT uzrunvelyofis sakiTxebSi problemebi wamoqmna.
Tavdacva

ყველა სიახლის ნახვა...

komentari

ყველა სიახლის ნახვა...

dRis siaxleebi

ყველა სიახლის ნახვა

სარეკლამო ბანერი (250px)


arqivi


ბოლო სამი წლის განმავლობაში თქვენი პირადი შემოსავლები
გაიზარდა 86.2%
შემცირდა 11.1%
არ შეცვლილა 2.7%